Dating utveksling er

14-Mar-2020 16:29 by 9 Comments

Dating utveksling er - 100 dating site in american and european

Enhver har rett til å få tilgang til og utskrift av opplysninger registrert i Enhetsregisteret, og elektronisk kopi av dokumenter registrert i registeret. Samtidig skal han pålegge enheten å gi ny melding innen en bestemt frist.

Selskaper, samvirkeforetak, foreninger, stiftelser, verdipapirfond, bo og andre juridiske personer. Den som har ervervet dom om forhold som er eller skulle ha vært meldt til Enhetsregisteret, kan forlange opplysningene endret i samsvar med domsresultatet.

Hvis enheten ikke skal registreres i Foretaksregisteret, må dessuten følgende dokumentasjon vedlegges meldingen dersom slike opplysninger meldes: Erklæring fra revisor og regnskapsfører kan fremgå av meldingsblanketten. Den enkelte registreringsenhet skal uten ugrunnet opphold rapportere endringer i opplysninger som nevnt i §§ 5 annet ledd og 6 direkte til Enhetsregisteret eller til tilknyttet register hvor opplysningen er registrert.

I den grad en slik utskrift inneholder opplysninger som nevnt i § 6, kan registerfører bestemme at den legges til grunn som dokumentasjon for også registrering av disse opplysningene. Opplysninger som nevnt i § 6 meldes til det respektive tilknyttede register eller direkte til Enhetsregisteret etter de bestemmelser som gjelder for det tilknyttede registeret.

Ved førstegangsregistrering av enheter som ikke er enkeltpersoner eller enkeltpersonforetak, skal det fremlegges stiftelsesdokument dersom det finnes, og ellers annen dokumentasjon for at enheten eksisterer. Har annet tilknyttet register kontrollmyndigheten for disse opplysningene, skal Enhetsregisteret sende opplysningene videre til dette registeret.

Registerfører kan kreve fremlagt den dokumentasjon han finner nødvendig for å vurdere om det som meldes, er riktig. Opplysninger som nevnt i § 6 som meldes til tilknyttet register skal sendes videre til Enhetsregisteret straks de er kontrollert og funnet i orden.

Krav i eller i medhold av loven her om underskrift eller om at klage, underretning eller liknende skal gis skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon. I andre enheter enn enkeltpersonforetak og registrerte enkeltpersoner kan en rolleinnehaver som har trådt ut av registreringsenheten, selv gi melding om dette.

Departementet gir nærmere regler om registerets organisasjon, lokalisering og administrasjon og om føringen av registeret. Hvis et tilknyttet register foretar registrering av opplysninger som nevnt i §§ 5 annet ledd eller 6 eller endrer det som er registrert om slike forhold i vedkommende tilknyttede register, uten at dette har grunnlag i opplysninger registrert i Enhetsregisteret, skal melding om registreringen straks gis Enhetsregisteret.

Opplysninger som tilknyttet register har kontrollert og meldt til Enhetsregisteret etter bestemmelsen i § 13 annet ledd første punktum, kan føres inn i registeret uten ytterligere kontroll.

Straks opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret.

Alle tilknyttede registre skal bidra til å redusere oppgaveplikten for næringslivet ved å benytte organisasjonsnummer og opplysninger fra Enhetsregisteret. En registreringsenhets hjemmesider på Internett, brev og forretningsdokumenter uavhengig av hvilket medium de forefinnes på, skal inneholde enhetens organisasjonsnummer og navn.

Offentlige organer og registre som ikke er tilknyttede registre, plikter, der det er praktisk mulig, å benytte opplysninger fra Enhetsregisteret. Dette gjelder ikke for enkeltpersoner som ikke er innehaver av enkeltpersonforetak.

For personer som nevnt i § 5 annet ledd bokstav f og § 6 første ledd bokstavene a, b, c, d, e, f, g og h, skal registeret inneholde opplysninger om navn, bostedsadresse og fødselsnummer eller D-nummer (for utenlandske statsborgere uten norsk fødselsnummer). Departementet kan i forskrift gi regler som pålegger de registreringspliktige elektronisk innsending til registeret.

  1. Free sex chat on a mic phone 09-Jan-2020 01:51

    Between May and August, the college lecturer withdrew £70,096 through a number of large transactions to fund his online gambling addiction.